Anti-Discrimination & Translation Notice

Discrimination is Against the Law

Pinnacle Medical Group complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate, does not exclude people or treat them differently because of race, ethnicity, national origin, religion, sex, age, mental or physical disability or medical condition, sexual orientation, claims experience, medical history, evidence of insurability (including conditions arising out of acts of domestic violence), disability, genetic information, or source of payment.

Pinnacle Medical Group:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact the Patient Service Advisor at Members Services at 909-822-1164 ext. 1258

If you believe that Pinnacle Medical Group has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Alondra Rico
8110 Mango Ave., Fontana CA. 92335
909- 822-1164 Ext. 1258
909-201-8988
ARico@Epiclp.com

You can file a grievance in person, by mail, or email. If you need help filing a grievance in person, the Patient Service Advisor is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Additional Disclosures:

 • ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-800-481-2002
 • 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-481-2002
 • CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-481-2002
 • PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-481-2002
 • 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-800-481-2002
 • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-800-481-2002
 • توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-800-481-2002  تماس بگیرید.
 • ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-800-481-2002
 • 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-481-2002 まで、お電話にてご連絡ください。
 • ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-800-481-2002
 • ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-481-2002  ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-481-2002
 • LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-800-481-2002
 • ध्यान दें:  यदि आप बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-481-2002  पर कॉल करें।
 • เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-800-481-2002